Pojmovnik

Autor: TeVe | 30. 06. 2011 - 01:01 | 0 komentara

AC3 – vidi Dolby Digital (AC 3)

API

APIjeskraćenicazaApplicationProgramInterface, aodnosise nainterfejs kojiomogućavajednostavnu  saradnjuizmeđukompjutera, operativnihsistemairaznihaplikacijskih softverprograma. APIjeinterfejs za programiranje. Akosupodacikoji se odnosenaovaj interfejspoznati svimkorisnicima, te subesplatno dostupni, onda se ovo nazivaotvoreni interfejs.
Naprimjer, otvoreniinterfejszadigitalneresiverebi omogućio svim proizvođačima da proizvode digitalne resivere za cijelo njemačko govorno područje , uključujući pristupbetanova(d-box) iMHPoperativnim sistemima.

ASTRA

Satelitskisistem kojim  upravljaSociétéEuropéennedesSatellites(SES), sa sjedištem uLuksemburgu. Trenutno, Astraporodica(1A-G) imasedamsatelitanaorbitalnojpoziciji19,2° istočno, koja se koristi zaprijenosanalognih i digitalnihradio iTVsignala. Praktično, svi TV i radio programi na njemačkom jeziku se mogu primati preko ASTRE. Osim programa na njemačkom jeziku, emituje se i širok raspon stranih programa.

Azimut

Azimut je ugao koji se odnosi na horizontalno pozicioniranje tanjira. Ugao je izražen u smislu stepeni, sa Sjeverom=0 stepeni, i Jugom=180 stepeni. (vidi Elevacija)

BIT / Byte

Bit je najmanja jedinica podataka u binarnom sistemu podataka. Osam bitova se naziva jedan bajt.

Bitrate

Brzina prijenosa od serijski digitalnih informacija, izražena u Mbit/s.

Bouquet

Raspon uslugai/iliprogramakombinovaniujedan paketkojise emitujeprekosatelitskogtranspondera. Do 10TViličak ivišeradijskihprogramana taj načinmogubitimoduliraninajednomprijenosniku frekvencije.

Brzina modulacije

Precizno praćenje elektronskog snopa pomoću brzine modulacije u iznimno ravnoj Blackline-S katodnoj cijevi u boji omogućava još veću separaciju razlika u svjetlini na ekranu sa boljim kontrastom. Oštrina i sjaj slike su značajno poboljšani čak i na vertikalnim linijama i rubovima. Invar maska otporna na termalne promjene u obliku sprečava greške u boji čak i u ekstremnim slikama.

Brzina prenosa podataka (Mbit/s i Kbit/s)

DVB standard omogućava različite nivoe kvalitete za sliku i zvuk. Što je veća brzina prenosa podataka, to je bolja kvaliteta. Brzina prenosa podataka je od fundamentalnog značaja u određivanju kvalitete digitalnog emitovanja. Kvalitet TV slike se navodi u smislu Mbit/s (megabita u sekundi). Brzina prenosa podataka od 5 do 6 Mbit/s odgovara kvalitetu slike analognog Tv programa. Standardna stopa za dobar radio kvalitet je 192 Kbit/s.

Cascade (kaskada)

Proširena opcija za multišalter koja om ogućava smještaj dodatnih izlaza za dodatne korisnike.

Comfort control remote unit

Comfort conrol remote unit je multifunkcionalni daljiski upravljač koji vam omogućava kontrolisanje do četiri različite jedinice.

Common Interface (CI)

Common Interface jejedinstvenistandardiziraniinterfejs Pay-TV dekodera. Ovaj interfejs sekoristi  kako bi se omogućiloda se CAmodul(Conditional Access-Module) koristisaDVBresiverom, kako bi sedekodiraliPay-TV programi. Toznačidanijepotrebno kupovatizasebanset-topboxzasvakogPay-TV provajdera. Kada se ukaže potreba, CA moduli i odgovarajuće smart kartice su međusobno zamjenjivi, što znači da je resiver u poptunosti fleksibilan, i može se koristiti za različite enkripcijske sisteme. U SAD-u je zakonska obaveza osigurati Common Interface u set-top boxovima koji se prodaju kupcima. U Evropi također, Evropski parlament nastoji učiniti ovu hardversku komponentu obaveznom za resivere. Common Interface osigurava slobodno konkurentno tržište za set-top boxove.

Conditional Access (CA)

Smartcard sistem kontrole pristupa kodiranim Pay-TV programima. Pomoću ove tehnologije emitovanja, prenos signala podataka je dostupan samo za određene korisnike, uz plaćanje nadoknade. CA sistemi se razlikuju između ugrađenih (fiksna instalacija) CA rješenja  i tzv. CA modula. U slučaju ugrađenih rješenja, CA sistem je integrisan u resiveru, dok se u slučaju modularnog rješenja potrebni sistem dekodiranja ubaci u resiver u obliku CA modula, ili CAM-a. Primjeri  enkripcijskih sistema korištenih u Evropi uključuju IRDETO, VIACCESS, Nagravision, Cryptoworks, Videoguards i CONAX.

Conditional Access Module (CA-Module)

CAM je plug-in uređaj ili modul koji sadrži dekodirajuću elektroniku za određeni operativni sistem. Ovaj modul zajedno sa integrisanim čitačem kartica, je ubačen u Common Interface Slot CICAM resivera, omogućavajući na taj način prijem Pay-TV usluga putem validne smart kartice. CA modul je klasična komponenta DVB Multicrypt standarda.

DAB

Digitalno audio emitovanje je sistem koji se koristi za emitovanje radio programa. Osim stvarnih audio informacija (govor i muzika), sistem je u mogućnosti prenijeti grafičke slike i tekstualne informacije na niskoj brzini prenosa.

Data Interface

Digitalne satelitske resivere kontroliše software. Kontrolni software se može ažurirati pomoću podataka interfejsa, koji se može povezati sa kompjuterom, i može procesirati download sa Interneta. U mnogim modernim DVB resiverima također je moguće izvršiti ažuriranje putem direktnog downloada sa satelita.

Decoder

Opći termin koji se koristi za opisivanje dekodirajućih modula korištenih za Pay-TV.

Digital Output

Ovo olakšava digitalni izlaz zvuka, bilo optičkim ili električnim putem, i jako je bitan za Dolby Digital (AC3).

Digitalna televizija

Već dugi niz godina radio i TV programi se emituju u digitalnom obliku. To omogućava da se nekoliko programa emituje na jednoj frekvenciji. Tako npr. program buket ZDF. Vision koristi jedan tansponder za emitovanje slijedećih kanala: ZDF, ZDF.info, ZDF.doku, ZDF Theaterkanal, arte, 3sat, Euronews, Eurosport i Kinderkanala( Dječiji kanal). U analogno doba, samo jedan program se može emitovati po jednom transponderu. Digitalno emitovanje također pruža velike pogodnosti za korisnike, kao što je poboljšan kvalitet slike i zvuka, on-screen elektronski vodiči programa, i još mnogo toga.

DiSEqC („Digital Satellite Equipment Control“) – kontrola digitalne satelitske opreme

Standardni sistem koji se koristi za kontrolu digitalne satelitske instalacije. Npr., DiSEqC može utjecati na prebacivanje između nekoliko satelitskih antena, ili može kontrolisati složenije multifeed instalacije (npr. ASTRA i EUTELSAT), pozicioniranje okretnog tanjira, kontrola višestrane instalacije (multišalter), itd. Postoji nekoliko dostupnih nivoa ili verzija DiSEqC-a, koji nude različit raspon funkcija.

Dolby Digital (AC3)

Zvučni format koji pruža diskretan prenos šest zvučnih kanala.

DVB (Digital Video Broadcast) – digitalno video emitovanje

DVB je standard za TV prenos (slike), razvijen u Evropi. Ovaj digitalni standard prenosa (MPEG standard) je integrisan u sve set-top boxove komercijalno dostupne u Evropi. Npr., CA sistem resivera je naznačen u „Common-Scrambling-System“. Vrsta prenosa se dalje navodi pomoću dodavanja narednog slova na skraćenicu DVB (S=satelitski, C=kablovski, T=zemaljski).

DVB-C

Termin koji se koristi za digitalni kablovski prijem, koristeći DVB standard.

DVB-S

Termin koji se koristi za digitalni satelitski prijem, koristeći DVB standard.

DVB-T

Termin koji se koristi za digitalni zemaljski prijem, koristeći DVB standard.

Elevacija

Elevacija je ugao iznad horizonta, i izražava se u stepenima. To je ugao prema kojem se satelitski tanjir mora nagn uti u odnosu na teorijski horizont, u cilju preciznog pozicioniranja prema željenom satelitu. (vidi Azimut)

Enkripcijski simbol

Bilo koji programi otkriveni tokom skeniranja programa, a koji se ne mogu slobodno gledati bez pretplate/ugovora, se prikazuju u odabirnoj listi programa na Vašem DVB resiveru sa kodirajućim simbolom pored naziva programa.

Enkripcija/kodiranje

Enkripcija, odnosno kodiranje toka podataka se postiže pomoću dodavanja CA identifikacijskog koda specifičnog enkripcijskog sistema. Pojedinosti različitih sistema nisu dostupne javnosti, u cilju otežavanja neovlaštenim korisnicima da krekuju kod. Opće komponente i  procesi su definisani u DVB standardu za Common-Scrambling-System.

Eutelsat

Ovaj evropski satelitski operator posjeduje veliki broj satelita u orbiti, prenoseći veliki broj stranih programa.

FEC

Forward Error Correction (prijevremeno ispravljanje greške): podaci namijenjeni za ispravljanje greške su dodati digitalnom signalu koji se emituje. Cilj ovoga je prepoznati i ispraviti tipične greške koje će se vjerovatno pojaviti tokom puta emitovanja. Ovo olakšava prijem bez problema, čak i po nepovoljnim vremenskim uslovima.

Footprint (područje prijema signala)

Ovo je područje Zemljine površine koje je pokriveno HF signalom satelita. Unutar ovog područja, signal se može primati brzo i bez problema pomoću bilo koje odgovarajuće satelitske antene. Digitalni ASTRA sateliti imaju znatno veću izlaznu moć emitovanja u odnosu na ranije ASTRA satelite prve generacije. Ovo znači da se ASTRA digitalni programi mogu primati u cijeloj Evropi, u izvrsnoj kvaliteti, čak i prilikom korištenja satelitskih antena manjih dimenzija.

Free-to-air (FTA)

Za razliku od Pay TV, FTA se odnosi na sve digitalne Tv i radio programe koji se mogu primati bez naknade, odnosno besplatno. Ovo je također poznati kao Free TV. FTA DVB resiveri mogu primati samo nekodirane, free-to-air DVB programe.

FUN (Free Universe Network)

Neovisna platforma koja ima određene minimalne standarde za interaktivne set-top boxove. Opet TV software, kao i Common interface su također dio ovog sistema.

Geostacionarna orbita

Na nadmorskoj visini od oko 36000 km iznad ekvatora, sateliti orbitiraju istom brzinom kao što se Zemlja okreće oko svoje ose. Posmatraču na Zemlji se čini da su sateliti stacionarni u svojoj orbiti iznad Zemlje.

100 Hz

Takozvana 100 Hz tehnologija koristi tehnički trik kako bi udvostručila brzinu osvježavannja slike sa 50 na 100 Hz. Stopa od 100 slika u sekundi se više ne može posmatrati kao zasebne slike od strane ljudskog oka, i percipira se kontinuirana slika koja ne treperi, što je vrlo ugodno za oči.

Hotel mode

Ova funkcija se može koristiti npr. da se ograniči maksimalna glasnoća zvuka koja se može podesiti na televizoru. Osim toga, skeniranje programa i mijenjanje postavki programa se mogu elektronski blokirati. Ove funkcije programiranja se mogu izvršiti samo nakon unosa sigurnosnog koda. Ova funkcija nije u interesu samo hotela, već je mogu koristiti i roditelji kako bi spriječili djecu da vrše nehotične izmjene programiranja.

Interface

Elektronska veza, kao što je SCART, RS232 i SCSI, koja se koristi za povezivanje elektronskih uređaja.

Intermedijarna frekvencija

Raspon frekvencije emitovanja putem satelita se ne može prenositi preko kabla. LNB stoga konvertuje signal u raspon intermedijarne frekvencije, koji je u rasponu od 950 do 2150 MHz. Ovo omogućava resiveru da obradi signal, i pošalje ga TV prijemniku.

IRD (Integrated Receiver Decoder)

Set-top box sa integrisanim dekoderom za prijem Pay TV.

LNB (Low Noise Block Converter)

LNB, ponekda se naziva i LNC, je prijemna glava koja se nalazi u tački fokusa paraboličnog satelitskog tanjira. On pojačava i konvertuje satelitske signale, i priprema ih za dalju obradu koju vrši satelitski resiver.

MCPC („Multi Channel Per Carrier“)

Sistem koji omogućava da se nekoliko programa emituje na svakom satelitskom kanalu (satelitskom transponderu) i na svakoj prenosnoj frekvenciji. U analogno doba, samo jedan TV program se može emitovati na jednom transponderu.

MegaText/TOP-Text (TOP-FLOF)

Ovo služi za poboljšanje i povećanje brzine obrade videotekstualnih podataka. Videotekstualne stranice se automatski pohranjuju u pozadini, i na zahtjev su brzo dostupni. Ovo omogućava gledaocu da pristupi čak i opsežnom tekstu u realnom vremenu.

MHP (Multimedia Home Platform)

Standard za digitalne suplementarne usluge, na temelju DVB standarda. Taj standardizirani programski interfejs je namijenjen da bude univerzalni dekoder busućnosti. MHP definiše tehničke interfejse IRD (API) i omogućava prijem signala od različitih provajdera putem MHP kompatibilnih resivera (set-top boxova). Njegova funkcija je da omogući dodatne usluge osim TV programa, kao što su interaktivne usluge i Internet putem TV-a. MHP se temelji, između ostalog, na platformi Java softvera. MHP neće, kao što s nekad mislilo, zamijeniti Common Interface.

Modem

Modulator/demodulator: uređaj koji se koristi za moduliranje i demoduliranje signala, odnosno kako bi se modulirali kompjuterski signali koji bi se slali putem telefonske linije, i obratno.

MPEG

MPEG je razvijen od strane Motion Pictures Expert Group. MPEG se koristi kao metoda kompresovanja podataka u slučaju DVB emitovanja signala podataka, audio i video. Značajno smanjuje količinu podataka koji se prenose, i tako olakšava komercijalnu upotrebu sistema digitalnog emitovanja. MPEG standard je dalje podijeljen u MPEG1, MPEG2, MPEG3 i MPEG4. MPEG2 je standard prenosa koji se koristi za emitovanje DVB signala.

MPEG-1

Standard koji se koristi za sažimanje podataka za multimedijske aplikacije do stope od oko 1,5 Mbit/s.

MPEG-2

Proširenje MPEG-1. Standard sažimanja podataka za upotrebu sa aplikacija do ukupne brzine prenosa podataka od 100 Mbit/s.

Multicrypt

Multicrypt sistem je standard koji se temelji na DVb-u, a omogućava prijem programa kodiranih prema raznim enkripcijskim sistemima (CA sistem) pomoću Common Interfac e-a (CI). Programski provajder dodaje identifikacijski kod za svoj buket onome od CA sistema prilikom emitovanja signala. Tipična jednica koja se koristi za primanje Multicrypt kodiranih buketa je CICAM resiver. On je opremljen sa CI (Common Interface), kojem može biti dodat odgovarajući eksterni CA modul u cilju dekodiranja traženih buketa. Nema potrebe za ugovornu licencu između provajdera enkripcije i proizvođača set-top boxa. Trenutno, Simulcrypt i Multicrypt sistemi se detaljno istražuju od strane Evropske političke arene.

Multiplex

Tok podataka koji sadrži jednu ili više usluga unutar kanala.

Multišalter

Omogućava da više gledaoca/korisnika bude spojeno na jednu satelitsku antenu.

Okretna antena

Satelitska antena se može okretati i usmjeravati na različite orbitalne pozicije (satelite) pomoću motora na koji je antena montirana.

OSD („On Screen Display“)

U cilju pojednostavljenja rada opreme, operativni koraci se prikazuju i objašnjavaju u displeju na TV ekranu.

Pay-per-Channel

Pay-per-Channel je oblik Pay-TV. Korisnici plaćaju naknadu za kanal ili za buket. Korisnik ne može odabrati određeni mix programa; provajder za njega pravi odabir (paketa) i pruža paket u zamjenu za mjesečnu pretplatu.

Pay-per-View (PPV)

PPV je oblik Pay TV. Korisnik plaća samo one programe koje zapravo gleda, i koji su dostupni sam o u zamjenu za plaćanje. Nema osnovnog paketa emitovanja u ovom sistemu.

Pay-TV

Pay-TV se odnosi na kodirane TV programe koji su dostupni samo onim gledaocima koji imaju pravo da ih gledaju. Korisnik plaća mjesečnu pretplatu programskom provajderu. Zauzvrat, ima priliku da leda filmove bez prekida sa reklamama, ili ima pristup emitovanju uživo sportskih događaja koji nisu dostupni na javnim servisima. Provajder programa finansira svoje usluge pretežno preko pretplate, a ne preko prihoda od reklama kao što je to slučaj sa Free-TV. Stoga, provajder programa insistira na tome da niti jedan korisnik ne može uživati u pogodnostima njegovog programa/usluga bez njihovog plaćanja. Različite forme Pay TV uključuju video on demand (video na zahtjev), Pay per channel (plaćanje po kanalu) i Pay per view (plaćanje po gledanju).

PCMCIA

Standard kompjuterske komunikacije. Svi CA moduli su u skladu sa ovim standardom.

Polarizacija

Kako bi se bolje koristile frekvencije emitovanja, elektromagnetski valovi (TV i radio programi) satelita su polarizovani u vertikalne i horizontalne ravni.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

Standard modulacije koji se koristi u vezi sa kablovskim prijemom.

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

Standard modulacije koji se koristi u vezi sa satelitskim prenosom.

Quatro LNB

Prijemna glava u fokusnoj tački satelitske antene, opremljena sa četiri izlaza. To omogućava da dvije polarizacijske ravni (vertikalna i horizontalna) od Low Band kao i High Band budu dostupne istovremeno. Kako bi svi ovi prijemni nivoi bili dostupni korisniku, neophodno je koristiti multišalter. Quatro LNB se koristi u višestranoj instalaciji.

Resiver

Vidi set-top box

Scart priključak

Standardni priključak za TV i audio jednice. Posjeduje veliki priključak sa 21 iglom, čime pruža mnoštvo opcija pri emitovanju.

SCPC (Single Channel Per Carrier)

Standard digitalnog prenosa, koji omogućava emitovanje samo jednog programa na jednom satelitskom kanalu (transponderu) na niskoj brzini prenosa podataka.

Simulcrypt

Za razliku od Multicrypt sistema, provajder programa jednostavno dodaje CA identifikacijski kod svom programskom buketu. U većini slučajeva, provajder koristi set-top box sa integrisanim sistemom dekodiranja. U individualnim slučajevima, sistem enkripcije nije dostupan kao zaseban CA modul (npr. d-box, bate Crypt), iako bi ovo bilo tehnički moguće (BETACAM). Kako bi bili u skladu sa DVb standardom, ovi Pay TV programski provajderi bi morali dodatno emitovati u skladu sa enkripcijskim sistemom koji je dostupan kao CA modul.

Skeniranje programa

Svi DVb resiveri imaju funkciju skeniranja programa. To Vam omogućava da automatski skenirate sve programe na određenom satelitu. Osim toga, funkcija skeniranja se može koristiti za selektivno traženje određenog programa.

Nakon što su pronađeni uz pomoć funkcije skeniranja, novi programi se mogu dodati na Vašu listu omiljenih programa. Ovo ima prednost, kako se ne biste suočavali sa potpuno novom listom programa svaki put kada izvršite skeniranje, i možete dodati nove programe na postojeću listu programa na bilo kojoj poziciji koja Vam odgovara.

Novi digitalni radio i TV programi su dostupni skoro na desmičnoj bazi. Stoga predlažemo da vršite skeniranje jednom sedmično, kako bi uživali u novim digitalnim programima.

Smartcard

Čip kartica (slična telefonskoj kartici za govornice), veličine kreditne kartice, koristi se za dekodiranje kodiranih Pay-TV programa. Kartica pruža korisnikov identifikacijski/autorizacijski kod ugrađenom čitaču kartice, i omogućava pristup Pay TV programima. Osim toga, pohranjuje podatke u spektru programa koje korisnik može gledati.

STB (Set-top box)

To je dekoder za digitalnu TV. Set-top box je digitalni prijemnik koji pretvara digitalni tok MPEG podataka u analogne slike i zvuk. Prijemnik se sastoji od 3 glavne

KOMENTARI
OSTALE VIJESTI
Poslednja sezona

Poslednja sezona "Game of Thrones" biće prikazana 2019. godine

HBO je službeno potvrdio da poslednja sezona serije "Game of Thrones" neće biti emitovana do 2019. godine.

Ponovo promjene: Vanredne vijesti dobit će poseban tretman na Facebooku

Ponovo promjene: Vanredne vijesti dobit će poseban tretman na Facebooku

Facebookova usluga za streamanje Watch nedavno je objavila da stvara posebnu sekciju koja će sadržavati najnovije vijesti iz svijeta.

 

Poludeli Nicolas Cage i Selma Blair u hororu

Poludeli Nicolas Cage i Selma Blair u hororu "Mom and Dad"

Netflix je pripremio još jedno odlično filmsko ostvarenje za svoje gledaoce, a ovaj put je reč o hororu "Mom and Dad"